TIETOSUOJASELOSTE

Pvm: 17.6.2019
Viite: EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

Rekisterinpitäjä
Nimi: Suomen 4H-liitto
Osoite: Karjalankatu 2, A, 00520 Helsinki Y-tunnus: 0202342-5

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Nimi: Tarja Anttonen
Osoite: Karjalankatu 2, A, 00520 Helsinki
Sähköposti: tarja.anttonen@4h.fi
Puhelin: +358 44 783 0305

Rekisterin nimi: Taimiteko

Rekisterissä käsiteltävien henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään sponsorointi- ja kumppanuusviestinnän, markkinoinnin sekä Suomen 4H-liiton järjestötyön kehittämisen tarkoituksiin kuten:

a) Yritysyhteistyön tietojen hallintaan
b) Maanomistajien yhteystietojen hallintaan
c) Yritysyhteistyön ja maanomistajien tietojen käsittelyyn, tilastointiin ja arkistointiin,
d) 4H-liiton kumppanuusviestintään ja – markkinointiin sekä kehittämiseen
e) Taimiteko-uutiskirjeen tilaajat

Rekisterin tietosisältö, rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät
Suomen 4H-liitto käsittelee Taimiteosta kiinnostuneiksi ilmoittautuneiden yksityishenkilöiden yhteystietoja, yrityskumppaneiden yhteyshenkilöiden tietoja, maanomistajien yhteystietoja sekä sidosryhmiensä yhteyshenkilöiden tietoja. Suomen 4H-liitto käsittelee tässä tietosuojaselosteessa tarkoitettuihin tarkoituksiin kerättyjä ja käsiteltyjä tietoja kuten:

a) tunnistetiedot, kuten nimi, organisaatio

b) yhteystiedot (sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilön yhteystiedot)

c) Taimiteosta kiinnostuneiden yksityisten uutiskirjeen tilaajien henkilöiden tiedot: sähköpostiosoite

d) Maanomistajien tunnistetiedot: Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja paikkakunta

Sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilöitä koskevat tiedot kerätään rekisteröidyiltä.

Tietojen säilytysaika ja tai säilytysajan määräytymisperusteet
Sidosryhmien, maanomistajien ja yritysyhteistyökumppaneiden yhteyshenkilöiden tiedot poistetaan 24 kuu- kauden kuluttua viimeisimmästä yhteydenotosta.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin henkilö itse haluaa tilata Taimiteon- uutiskirjeitä. Tiedot poistetaan, kun henkilö peruuttaa suostumuksensa ottaa vastaan uutiskirjeitä, tai kun rekisterinpitäjä lopettaa Taimiteko-uutiskirjeiden toimittamisen ja lähettämisen.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisteröitynä sinulla on oikeus pyytää pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu järjestelmään, joihin on
rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtävien hoitamiseksi. Rekisterin- pitäjä huolehtii siitä, että rekisteriin on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä. Rekisterinpitäjällä on käytös- sään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat, jotka vaaditaan sisäänkirjautumisen yhteydessä. Käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Taimiteko-uutiskirjeiden lähettämisessä käytämme yhdysvaltalaista MailChimp-sähköpostipalvelua. Henkilö- tietojen siirto EU-alueelta Yhdysvaltoihin ovat sallittu sillä perusteella, että MailChimp on liittynyt EU-komission hyväksymään Privacy Shield-järjestelyyn. Lisätietoja MailChimpin tietosuojakäytännöistä saat rekisterin pitäjältä.

Tarkastusoikeus ja tietojen oikaiseminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että virheelliset tiedot oikaistaan.

Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen; tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen.

Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen / aiemmin annetun suostumuksen peruuttamisen voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva ilmoitus edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.

Tietosuojaselostetta voidaan päivittää Suomen 4H-liiton toimesta.