4H: Taimiteko

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Suomen 4H-liitto
Osoite: Karjalankatu 2 A, 00520 Helsinki
Y-tunnus: 0202342-5

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Nimi: Tarja Anttonen
Osoite: Karjalankatu 2, A, 00520 Helsinki
Sähköposti: tarja.anttonen@4h.fi
Puhelin: +358 44 783 0305

3. Rekisterin nimi

Suomen 4H-liitto: Taimiteko-asiakasrekisteri

4. Rekisterin tietosisältö

Käsittelemme rekisterissä seuraavia henkilötietoryhmiä:

 • Yrityskumppaneiden edustajat
 • Maanomistajat, jotka ovat ilmoittautuneet kiinnostuneiksi Taimiteosta

Käsittelemme rekisterissä seuraavia henkilötietoja:

 • Yhteystiedot
  • Yrityksen nimi
  • Yrityksen yhteyshenkilön yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite)
 • Rekisteröidyn antamat luvat ja suostumukset
 • Evästeet, lokitiedot ja istuntotunnisteet

Käsittelemme rekisterissä seuraavia yrityksen asiakkuuteen liittyviä tietoja:

 • Laskutustiedot
 • Taimiteko-hehtaarit
 • Istutusalue
 • Yhteistyösopimus

Keräämme henkilötiedot rekisteröidyiltä itseltään verkkopalvelun kautta (sähköiset lomakkeet) tai asiakaspalvelun
yhteydessä.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperusteet

Käsittelemme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Asiakas- tai yhteistyösuhteen hoito ja kehittäminen
 • Sponsorointi- ja kumppanuusviestintä, kuten tiedotteiden lähettäminen
 • Suomen 4H-liiton järjestötyön kehittäminen
 • Tilastointi ja arkistointi (puunistutusrekisterikanta)

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimuksen täytäntöönpaneminen.
Henkilötietojen käsittely voi myös perustua rekisteröidyn suostumukseen.

6. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille.
Voimme kuitenkin luovuttaa henkilötietoja viranomaisille henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa
ja velvoittamissa rajoissa.

[Henkilötietojasi käsittelee Suomen 4H-liiton henkilöstöön kuuluvat työntekijät tehtäviään suorittaessaan. Henkilötietojasi
voi käsitellä myös kolmannet osapuolet soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa. Kolmannet
osapuolet voivat olla palveluntuottajiamme tai yhteistyökumppaneitamme. 4H-liitolla on voimassa asianmukaiset
käsittelysopimukset henkilötietojen turvallista ja lainmukaista käsittelyä varten.]

7. Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme ainoastaan henkilötietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja, joiden käsittelylle on
lailliset perusteet. Tiedot, joiden käsittelylle ei enää ole perustetta, poistetaan järjestelmistämme.

Poistamme maanomistajien ja yritysyhteistyökumppaneiden yhteyshenkilöiden tiedot 24 kuukauden kuluttua
viimeisimmästä̈ yhteydenotosta.

8. Evästeet ja verkkotunnistetiedot

Käytämme internet-sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on käyttäjän tietokoneelle asetettava
tekstitiedosto, jonka avulla internet-sivujen ylläpitäjä tunnistaa usein sivuilla vierailevat kävijät ja voi kerätä
tietoja verkkosivujen käytöstä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden
avulla pyrimme parantamaan verkkosivujemme käyttökokemusta ja kehittämään sivustoamme. Evästeiden
käyttö on mahdollista estää selainasetuksista, jolloin pyydämme huomioimaan, että osa palveluista voi lakata
toimimasta asianmukaisesti, jos evästetoiminto on poistettu käytöstä.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus tarkastaa tiedot ja oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisterinpitäjä pyrkii varmistamaan käsittelemiensä henkilötietojen paikkansapitävyyden ja oikeellisuuden
omien mahdollisuuksiensa mukaan ja oikaisee tai poistaa virheelliset sekä vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti
tai rekisteröidyn vaatiessa.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää jäljennös tiedoistaan ja tarkastaa, mitä̈ häntä̈ koskevia henkilötietoja rekisteriin
on tallennettu. Rekisteröity voi päivittää̈ ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että̈ virheelliset tiedot oikaistaan.
Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä̈ toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva
pyyntö̈ edellä̈ mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

Oikeus vaatia tietojen poistamista tai vastustaa tietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä̈ on oikeus kieltää̈ häntä̈ koskevien tietojen käyttö̈ ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä̈ koskee
tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen.

Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen sekä aiemmin annetun suostumuksen peruuttamisen voi tehdä̈
toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva ilmoitus edellä̈ mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus joissakin tapauksissa pyytää rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä.
Käsittelyn rajoittaminen on mahdollista esimerkiksi mikäli
tiedot ovat rekisteröidyn mielestä virheellisiä, henkilötietoja käsitellään lainvastaisesti, mutta et halua, että ne
poistetaan kokonaan, sekä mikäli rekisteröity on vastustanut tietojen käsittelyä (pyytänyt, että niitä ei käsiteltäisi
lainkaan), mutta lopullista päätöstä harkitaan vielä.

Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa antamansa
suostumus milloin tahansa.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa yleisesti käytössä olevassa konekielisessä siirtomuodossa itselleen
tai toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli henkilötietojen käsittely tapahtuu automaattisesti, perustuu suostumukseen.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus saattaa henkilötietojensa käsittelyä koskeva asia valvontaviranomaisen käsiteltäväksi.
Valvontaviranomainen Suomessa on tietosuojavaltuutettu (tietosuoja@om.fi).

10. Tietoturva

Suojaamme digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot ja tallennamme ne järjestelmään, joihin on rajattu pääsy
vain sellaisilla työntekijöillä̈, jotka tarvitsevat kyseisiä̈ tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Huolehdimme, että̈
rekisteriin on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä̈, joilla on työtehtävissään oikeus käsitellä henkilötietoja.
Käytössämme on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat, jotka vaaditaan sisäänkirjautumisen yhteydessä̈.
Henkilötietojen käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

11. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää̈ Suomen 4H-liiton toimesta. Suosittelemme katsomaan tätä selostetta
säännöllisesti saadaksenne ajantasaista tietoa siihen tehdyistä mahdollisista muutoksista.